Наше руке делају

Наше руке делају

covek

Да бисмо остварили циљеве нашег удруживања, трудимо се да деламо као заједница која:

 • прикупља информације из пројеката државне управе и међународне политике од важности за развој села и обезбеђује проток информација до крајњих корисника кроз информативну мрежу у циљу обуке становништва и промовисања примера добре произвођачке праксе ради стицања знања и подстицања креативности;
 • израђује и спроводи пројекте у области остваривања циљева;
 • учествује у писању и објављивању стручне литературе (писани и електронски облик) – упутства, брошуре, препоруке и сл. из циљаних области;
 • организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, трибине, практичне обуке у  циљаним областима;
 • организује и учествује на изложбама, смотрама и сајмовима;
 • организује научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из области развоја села и заштите животне средине;
 • сарађује са универзитетима, струковним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које имају сличне циљеве и активности;
 • побољшава професионалне оспособљености пољопривредних произвођача ради покретања савремених облика производње и добијање производа конкурентних и на домаћем и на страним тржиштима, а кроз различите видове обука;
 • врши промоцију развојних програма агробизниса, предузетничких и културних могућности сеоског становништва;
 • врши подстицање насељавања сеоских подручја било остајањем постојећег становништва или повратком из градова, као и подстицање повећања наталитета;
 • успоставља сарадњу на укључивању у активни живот и/или социјалном збрињавању угрожених категорија сеоског становништва кроз различите програме подршке;
 • организује студијска путовања у земљи и иностранству, посете општинама, институцијама, фирмама, пољопривредним произвођачима и удружењима која се баве пољопривредном производњом, производњом хране и које могу имати/имају утицај на одрживи развој села;
 • промовише принципе локалне развојне стратегије оријентисане на специфично подручје – подразумева подстицање дефинисања мера развојних стратегија базираних на конкретној ситуацији, предностима и слабостима специфичног подручја. Ова подручја су углавном хомогене локалне сеоске заједнице које карактерише унутрашња социјална повезаност, заједничка историја и традиција, осећај заједничког идентитета;
 • ради на образовању чланова и циљних група о примени информационих комуникационих технологија – примени рачунара у струци;
 • даје стручне савете у вези са осавремењивањем и унапређењем пољопривредне производње и других, непроизводних делатности у сеоским срединама;
 • остале делатности које могу бити од важности за остваривање циљева Удружења.