Шта нам је потребно за наступ на тржишту?

Шта нам је потребно за наступ на тржишту?

Како би се одшкринула врата тржишта, пре свега нам је неопходна сертификована производња, односно производ.

Сертификација подразумева процес контроле независне сертификационе куће/контролне организације, а у складу са утврђеним захтевима одређеног стандарда. Резултат контролисане производње је безбедан производ доказаног квалитета.

Када располажемо таквим производом, неопходно је да обезбедимо количину која је потребна да бисмо се појавили на тржишту. Поред малог удела произвођача који обрађују велике површине, у Србији већи удео представљају породична газдинства са укупном површином по 5 ha земље.

Постојаност у снабдевању тржишта се у постојећем стању обезбеђује кроз удруживање произвођача, било у удружења, било у произвођачке групе око директних извозника. Пошто сам процес контроле и сертификације подразумева трошкове који нису мали, у Србији је највећи број произвођача своју производњу сертификовао као део групе произвођача. Носиоци групе су углавном хладњаче или други прерађивачи који су извозници датог производа. Дакле, једино кроз удружену, контролисану производњу можемо себи обезбедити конкурентност на светским тржиштима.