Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

DSCN2303

Примена принципа Добре пољопривредне праксе кроз захтеве GlobalG.A.P. стандарда има вишеструке корисне последице на очување животне средине.

Примена хранива се базира искључиво на анализи земљишта и на израчунатој потрошњи хранљивих елемената од стране одређене биљне врсте. На тај начин се смањује прекомерна потрошња хранива (дакле – смањују се трошкови производње), а непосредно се утиче на смањење загађења земљишта и загађење подземних вода.

Такође, заштита биља се заснива на принципима интегралне заштите тј. примењују се мере:

  • превенције (нпр. одабир одговарајућих отпорних сората и садног материјала одговарајућег квалитета, плодоред, праћење метеоролошких података и сл.);
  • надгледања и праћења (преглед производних парцела и њихове околине ради утврђивања присуства, фазе развоја, бројности и локације штеточина, болести и корова);
  • интервенција – даје се предност нехемијским методама док год оне могу ефикасно да контролишу штеточине, болести и корове и у нивоу који је економски прихватљив (употреба природних непријатеља и микробиолошких производа за управљање болестима и популацијама штеточина; уклањање корова механичким путем, уклањање или изолација нападнутих биљака и сл.).

На тај начин се смањује употреба хемијских средстава за заштиту биља чиме се непосредно утиче на смањење загађења земљишта и загађење подземних вода.