Наш труд

logo

Све наше снаге усмерене су на:

  • одрживи развој пољопривреде;

  • унапређење заштите животне средине и сеоских подручја;

  • безбедност пољопривредно-прехрамбених производа;

  • струковно умрежавање и размена искустава/технологија на регионалном, националном и међународном плану;

  • увођење нових технологија и међународних стандарда у производњу, заснованих на очувању природних ресурса, животне средине и друштвених тековина, а у циљу повећања конкурентности производа и услуга сеоских подручја;

  • развој културно-историјске компоненте са акцентом на очувању традиционалних вредности на датом локалитету;

  • промоција традиционалних, локалних, органских и других производа са додатом вредношћу;

  • промоција локалних ресурса кроз непроизводне делатности нпр. сеоски туризам;

  • побољшање постојећих и повећање потенцијала за одрживи развој села кроз развој локалних заједница, малих домаћинстава, занатлија и прерађивача;

  • стварање услова за побољшање квалитета живота у сеоским срединама;

11)  унапређење капацитета људских ресурса и локалних акционих група у сеоским срединама;

12) инклузија особа са посебним потребама, као и других рањивих, односно угрожених категорија становништва у редовне друштвене токове и активности;

13) унапређења постојећих и успостављања нових услуга са циљем економски одрживог стања и развоја сеоских подручја и сл.